การศึกษาการเจริญเติบโตของเมล่อนภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยผ้าถักแบบมีช่องว่างตรงกลางจากเส้นด้ายฝ้าย100%เปรียบเทียบกับโรงเรือนที่คลุมด้วยมุ้งตาข่ายไนลอน 40 ตา

A study on the growt […]

ทิศทางการจัดการศึกษาด้านแฟชั่นและสิ่งทอ : แนวคิดการจัดการศึกษาในกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Direction of educati […]

การเตรียมเส้นใยพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตด้วยเทคนิคการปั่นแบบหลอมเหลว

Polylactic Acid (PLA […]

การเตรียมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพที่ได้จากแป้งข้าวเหนียวผสมกับพลาสติกและการประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ

Preparation of Biode […]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อมในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอไทยกรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม

Factors Relating to […]