การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับมัคคุเทศก์น้อย ในจังหวัดสิงห์บุรี

Developing training […]

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The development of a […]

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักการของผู้ให้บริการอาหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

Development of a Sho […]