แบบจำลองเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมรถโดยสารไม่ประจำทาง

A causal model of tr […]