การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ

Risk analysis of a c […]

การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

The performance eval […]