การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

The performance eval […]