การศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อผสมระหว่าง Trichoderma reesei RT-P1 และ Saccharomyces cerevisiae RT-P2 เพื่อการผลิตเอทานอล

A Study on Morpholog […]