ผลกระทบของสภาวะการปั่นหลอมที่มีต่อรูปร่างหน้าตัด สมบัติทางกลและการสะท้อนแสงของเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด

Effects of Melt Spin […]

การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตตผสมถ่านกัมมันต์โดยการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต สำหรับการดูดซับสารอินทรีย์

Preparation of Activ […]

การนำเศษไนล่อน 6 จากกระบวนการผลิตเส้นใยกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Recycle of Nylon 6 S […]