การเตรียมพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต และพอลิบิวธิลีนซัคซิเนต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Preparation of Biode […]

การนำเศษไนล่อน 6 จากกระบวนการผลิตเส้นใยกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Recycle of Nylon 6 S […]