การควบคุมแบบโมเดลพรีติกทีฟของกระบวนการกลั่นแบบความดันแกว่งที่มีการรวมความร้อนภายในสำหรับการแยกไบโอเอทานอล

Model predictive con […]

การรีไซเคิลครูดเซลลูเลสและจุลินทรีย์ด้วยการกรองในระดับอัลตราฟิลเตรชั่นเพื่อการผลิตเอทานอล

Recycling of crude c […]

การผลิตเอทานอลจากมันเส้นบดด้วยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันแบบย่อยน้ำตาลก่อนการหมักและเติมอากาศระหว่างการหมัก

By สกานต์ เหลืองเกรี […]

การหมักเอทานอลจากลำต้นสดข้าวฟ่างหวานด้วยไตรโคเดอร์มารีสิอี RT-P1 ที่ผลิตได้จากการหมักแข็ง

Ethanol Fermentation […]

การทดสอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด

โดย  พรชัย พรหฤทัย, […]

การใช้ครูดเอนไซม์ผงสำหรับการหมักเอทานอลจากเปลือกสับปะรด

โดย  ผ่องศรี ศิวราศั […]

การใช้ประโยชน์ข้าวฟ่างหวานเพื่อพลังงานทดแทน

Utilization of Sweet […]

การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟางข้าวและชานอ้อย

An Exploratory Study […]

จลนพลศาสตร์ของการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานพันธุ์เรย์และเคลเลอร์ด้วยวิธีการหมักแบบกะ

Kinetics of Ethanol […]

การหมักเอทานอลแบบรวมปฏิกิริยาจากกากมันสำปะหลัง

Ethanol Simultaneous […]