การศึกษาภาษากายเพื่อสื่อความหมายในงานแอนิเมชันด้วยเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์

THE BODY LANGUAGE RE […]

การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยเทคนิคสต๊อปโมชั่นเรื่อง พฤติกรรมของคนที่ติดโซเชียล

MAKING OF ANIMATION […]

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด้วยเทคนิคคัทเอาท์แอนิเมชั่น

Cut-Out Animation fo […]

การผลิตสื่อแอนิเมชัน 2มิติ เรื่องการแต่งรถยนต์ไม่ให้ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.

Media production 2D […]