การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดีดตัวกลับกับความเค้น ในกระบวนการดัดโลหะแบบ Compression โดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

A study of the relat […]

การเสริมเหล็กบริเวณสมอยึดลวดอัดแรงที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดที่หัวสมอในพื้นคอนกรีตอัดแรง

Mild steel reinforce […]

การศึกษาและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนฝาซีลเครื่องซักผ้าโดยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

Study and Developmen […]