การกำหนดค่าตัวแปรที่เหมาะสมของอุณหภูมิการเผาไหม้ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล โดยวิธีออกแบบการทดลอง

By นเรศว์ร ชิ้นอินมน […]