การศึกษาอิทธิพลของป้ายแจ้งเตือนความเร็วที่มีต่อรถยนต์บนทางหลวงสองช่องจราจรในประเทศไทย

The effects of speed […]