การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฎศิลป์ไทยโขนพระ รำหน้าพาทย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ

The Comparison of th […]