ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตไอศกรีม

Influences of work-l […]

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสัมพันธ์ต่อความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทางานของพนักงานธุรกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ : กรณีศึกษา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)

Satisfaction in qual […]