Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร และการรับรู้บรรยากาศขององค์กร ที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

Exemplary of adminis...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Guidelines for devel...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าขะ-เขาเพิ่ม จังหวัดนครนายก

The development of T...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การประเมินหลักสูตรบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP MODEL)

Evaluation of primar...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

แนวทางการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี

Guidelines for the i...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

คุณภาพการสอบบัญชี อัตราส่วนหนี้สิน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่มีผลต่อการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The effects of audit...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยด้านลูกค้าและปัจจัยด้านผู้สอบบัญชีที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Customer factors and...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ความสามารถในการทำกำไรและโครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อการวางแผนภาษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ : กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

The effect of shareh...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกระจ่างค่านิยมผสมผสานแนวคิดระบบคู่สัญญา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อตนเองของ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Learning management ...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับผู้สูงวัย

Design of a small el...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กของสายไฟฟ้าใต้ดินในท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วที่จัดเรียงด้วยตัวกั้นระยะแบบเหล็กและตัวกั้นระยะแบบฉนวนภายในท่อใต้ดินแบบไปร์แจคกิ้ง

Magnetic field analy...
Read More
Thesis คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) เพื่อส่งเสริมการรับรู้ภารกิจและภาพลักษณ์กระทรวงกลาโหม

Production of infogr...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

วัสดุคอมโพสิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยไมโครเซลลูโลสจากกากทะลายปาล์มที่เตรียมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล

Polybutylene succina...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การขึ้นรูปผ้าไม่ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการยึดติดด้วยน้ำแรงดันสูงกรณีศึกษา: สมบัติในการกรองน้ำ

100% cotton nonwoven...
Read More
Research คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 Understanding Perce...
Read More
Research คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)

การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of Financi...
Read More
Research คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Study of Students' E...
Read More
Research กองอาคารสถานที่ (Building & Site Administration Division)

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A Study on the Satis...
Read More
Work Manual กองอาคารสถานที่ (Building & Site Administration Division) รวมคู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและทดสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Inspection and Testi...
Read More
Research สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development)

กระบวนการบริการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Service of Intel...
Read More