Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Ethical leadership o...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

Skills of educationa...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

An analysis of selec...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งอาหาร : กรณีศึกษา ฟู้ดแพนด้าในจังหวัดอุทัยธานี

Influences of online...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ “Google applications เพื่อการศึกษา” ที่ส่งเสริมความสามารถของครูสังกัดสำนักงานการศึกษา เยาวชนและกีฬา อำเภอสวายเลอ จังหวัดเสียมเรียบ

Development of an on...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตไอศกรีม

Influences of work-l...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถส่งสินค้ากระบะตู้ทึบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Analysis of risk fac...
Read More
Dissertation คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

Mediating effect of technology acceptance and self-efficacy in the relationships among transformational leadership, charismatics leadership, and service quality in primary healthcare provision units

By Ratsanan na kalas...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

Intelligence tractor autiomated ground leveling and implement systembased on hybrid control / Somdavee Bhosinak

By  Somdavee Bhosina...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

quality analysis of shopee seller portal and semi-supervised learning approach for automatic detection and fashion product category prediction using fc -yolov4

By Yamin Thwe Year 2...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

Stabilization of avocado puree by using emblica fruit extract during chilling and freezing storage

By Ploypailin Suwann...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางบัญชี อย่างเป็นทางการของไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Factord relating to ...
Read More
Thesis คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

Stabilization of avocado puree by using emblica fruit extract during chilling and freezing storage

By Ploypailin Suwann...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางบัญชี อย่างเป็นทางการของไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Factord relating to ...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การจัดการทางขนส่งที่เหมาะสม โดยใช้วิธี K-Means-TSP

Transport routing op...
Read More
Thesis คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมของลูกค้า (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ประเภทอาหาร ผ่านการตลาดแบบผสมผสานช่องทางของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายภายใต้ยุคปกติใหม่

Effects of marketing...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การวิเคราะห์และทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จมน้ำในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Analysis and testing...
Read More
Thesis คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การรีไซเคิลขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน

Single use plastic w...
Read More
Independent Study คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชั่น Grab ฟู้ดเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Effects of marketing...
Read More
Thesis คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)

การจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธี STAR ร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

combined with the gr...
Read More