Marketing Attitude that Effects Toyota Vehicle Buying Decision in Suphanburi Province

โดย  ธนัชย์ธรณ์ พนัสดิษฐ์

ปี      2549

บทคัดย่อ(Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ทัศนคติทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเท่านั้น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าทดสอบค่าที(Independent t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One WayANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-ต่ำกว่า 33 ปีมีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน มีจำนวนสมาชิกภายในครอบครัว 2-3 คน โดยส่วนใหญ่รุ่นของรถยนต์ที่ใช้คือรถยนต์รุ่น โซลูน่า ขนาดของเครื่องยนต์ 1500 ซี.ซี. นอกจากนั้นข้อมูลระดับทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
ระดับทัศนคติโดยรวมที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 4.24 4.23 และ4.10
ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์สามารถสรุปผล ได้ดังนี้

เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติ ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน

สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน

จำนวนสมาชิกภายในครอบครัวที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน

รุ่นของรถยนต์ที่ใช้ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขนาดของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

DOWNLOAD