Factors in the Demography Influencing the Customers’ Expectations of Milk Corner Shop

โดย วัชราภรณ์ รักษา

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้มารับบริการที่ร้าน Milk Corner มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการที่ร้าน Milk Corner เพื่อที่จะใช้เป็นข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในด้านการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้มารับริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 15-20ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท

ในส่วนของความคาดหวังจากงานบริการของร้าน Milk Corner ความคาดหวังทั้ง 14ด้านนั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้มารับบริการมีความคาดหวังจากงานบริการด้านความกระตือรือร้นด้านความพร้อมของผู้ให้บริการ ด้านความจริงใจ ด้านมีคุณค่า ด้านความประทับใจ ด้านตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าปรารถนา ด้านความปลอดภัย ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความประณีตเรื่องบริการ ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้านเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็น ด้านความเอื้ออาทรช่วยเหลือ และด้านความซาบซึ้ง ตามลำดับ

สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังจากงานบริการของร้าน Milk Corner ที่แตกต่างกัน

DOWNLOAD : Factors in the Demography Influencing the Customers’ Expectations of Milk Corner Shop