A Study of Administrative Process Affecting in The Effectiveness of Child Development Centers Under Subdistrict Administration Organization in Ladlumkaew District Pathumthani Province

โดย รุ่งอรุณ    เถื่อนใหญ่

ปี (2544)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ศึกษาระดับของกระบวนการบริหารและประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

โดยยึดกรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมเก็บได้ จากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย แบบสอบถามจากนายก รองนายก หัวหน้าส่วนการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 54 ชุด และผู้ปกครองเด็ก จำนวน 214 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 268 ชุด โดยใช้เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบทบาทผู้บริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีกระบวนการบริหาร 7ด้าน คือ การวางแผนการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอำนวยการหรือสั่งงาน การประสานงาน การรายงานและการจัดงบประมาณ ตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลทั้ง 4 ด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี คือหลักสูตรที่เหมาะสม พัฒนาการและการเรียนรู้ ความปลอดภัย สถานที่ และสภาพแวดล้อมความร่วมมือของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การคำนวณหาค่าเฉลี่ย การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ตามวิธีของ ครอนบาร์ค การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง สัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์การทดถอยพหุคุณ แบบขั้นตอน

สรุปผลการวิจัย เมื่อพิจารณาตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายการที่สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูลของผู้บริหาร พบว่า เพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย อายุที่มากที่สุดเป็นช่วงอายุ 26-35 ปี และเมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งหน้าที่ ส่วนใหญ่ คือ ครูผู้ดูแลเด็ก เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของผู้ปกครองแล้วพบว่าเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย อายุที่มากที่สุดเป็นช่วงอายุ 26-35 ปี และเมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ปรากฏว่าประถมศึกษามากที่สุด   มารดา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง

Download: บวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี