Analysis and Inspection of CNC Machining Center

โดย สมศักดิ์ แก่นทอง

ปี 2545

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2  ปีที่ 1 (ก.ค. – ธ.ค. 2545), หน้า 13-21

บทคัดย่อ

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์เป็นเครื่องจักรที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความแม่นยำในการผลิตชิ้นงานสูงและมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมจึงมีการสร้างเครื่องจักรประเภทนี้ขึ้นในประเทศไทย ปัญหาหนึ่งของการสร้างเครื่องจักรให้เป็นที่ยอมรับคือ ความแม่นยำในการทำงาน การวิจัยนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุความไม่แม่นยำของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย และเสนอแนวทางแก้ไของค์ประกอบต่างๆ ตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานโดยตรวจวัดเครื่องจักรตามมาตรฐาน ISO 1984 แก้ไขปรับแต่งชิ้นส่วนทางกลและชดเชยความแม่นยำในระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความแม่นยำ ปรากฏว่าความแม่นยำในการทำงานของเครื่องจักรประกอบด้วยองค์ประกอบของชิ้นส่วนทางกลและความเหมาะสมของการใช้ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ เครื่องจักรที่ทำการวิจัยหลังการปรับแต่งเชิงกล และชดเชยความแม่นยำ แล้วมีค่าความแม่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ISO 1984 มีความสามารถในการผลิตชิ้นงานอยู่ในเกณฑ์ขนาดพิกัด 0.010 mm และสร้างชิ้นงานแบบ 3 มิติ ด้วยความแม่นยำขนาด 0.020 mm ซึ่งเป็นค่าความแม่นยำที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิต

Download : การวิเคราะห์ตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี