Defectives reduction in steel spray painting process using FMEA technique: Case study of gold press industry co.,ltd.

โดย วีระเทพ ไตรรงค์รัตน์

ปี 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็ก ของบริษัทโกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดงานพ่นสีเสียปัญหาสีเดือด จากร้อยละ 10.90 ให้เหลือต่ำกว่า ร้อยละ 5.0 โดยใช้หลักการของพาเรโตในการจำแนกปัญหา แล้วทำการค้นหาต้นเหตุของปัญหาด้วยแผนภาพแสดงเหตุและผลและวิเคราะห์หาแนวโน้มสาเหตุลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ทำการการประเมินคะแนนความรุนแรง คะแนนโอกาสการเกิดข้อบกพร่องและคะแนนตรวจจับของปัญหาสีเดือดการวิเคราะห์หาสาเหตุซึ่งใช้การระดมสมองผ่านแผนภาพก้างปลาพบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสีเดือดมีทั้งหมด 25 สาเหตุ และนำปัญหาทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแนวโน้มสาเหตุลักษณะข้อบกพร่องแล้วการประเมินความรุนแรง คำนวณความเสี่ยงชี้นำกับมาตรการการควบคุมในปัจจุบันผลการคำนวณค่า RPN ของแต่ละข้อบกพร่องพบว่าค่า RPN ที่คำนวณได้มีค่าสูงสุดที่เกิน 100 คะแนนต้องดำเนินปรับปรุงมี 6 เรื่องคือ ห้อง Setting มีอุณหภูมิสูง ชิ้นงานมีรูปทรงที่ซับซ้อน ใช้ความเร็ว Conveyor มากกว่าข้อกำหนด อุณหภูมิของชิ้นงานขณะพ่นสีสูงเกินข้อกำหนด และปรับความหนืดสีไม่เหมาะสม และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพร้อมทั้งคำนวณหาค่า RPN ของแต่ละข้อบกพร่องพบว่าค่า RPN ที่คำนวณได้มีค่าไม่เกิน 100 คะแนน จึงได้ทำมาตรฐานข้อกำหนดและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานผลจากการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขการลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิค FMEA โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันของปี พบว่าทำให้ปัญหาสีเดือดลดลงจากร้อยละ 10.90 เหลือร้อยละ 4.83 สรุปได้ว่าการนำเทคนิค FMEA มาใช้ทำให้ปัญหาสีเดือดลดลงตามวัตถุประสงค์

Download : Defectives reduction in steel spray painting process using FMEA technique: Case study of gold press industry co.,ltd.