โดย พรสุภา บุญทศ

ปี 2565


สาระสังเขป

คู่มือการจัดการระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Backoffice) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบประเภทกลุ่มสิทธิ์ การทวนสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ของบุคลากรใหม่ รวมไปถึงยกเลิกสิทธิ์ของบุคลากรที่มีการโยกย้ายงาน เปลี่ยนแปลงหน่วยงาน หรือลาออก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


Download : คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน(Backoffice)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี