คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ตราธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งโลจิสติกศ์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในเขตจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา บริษัท เจแอนที เอ็กซ์เพรส (ปะเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แฟลซ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

Effects of service q […]

อิทธิพลของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ และภาพลักษณ์ ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุซ้ำของบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Effects of logistics […]

ภาพลักษณ์ตราสินค้าระหว่างรถยนต์ญี่ปุ่นและรถยนต์ยุโรปที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Brand image that inf […]

อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อคุณค่าตราสินค้า

The influence of mar […]