การศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงและกระบวนการอบแห้งเพื่อผลิตหัวเชื้อ โพรไบโอติกด้วยกากถั่วเหลือง

A study of culture c […]

การผลิตอาหารสัตว์ด้วย Enterococcus faecium A028 ที่แยกจากทางเดินอาหารไก่

Production of Animal […]