พฤติกรรมการใช้บริการที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการตลาด : กรณีศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตจังหวัดปทุมธานี

โดย พงศธร บูรณศิลป์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนิษฐา แจ้งประจักษ์

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อความภักดีตราสินค้า เครื่องโทรศัพท์มือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การสื่อสารการตลาดแบบ […]

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาด : กรณีศึกษา บริษัทเฮลท์แลนด์

Factors Influencing […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของลูกค้า : กรณีศึกษา โครงการบ้านเหรียญเนเชอรัลโฮม จังหวัดปทุมธานี

Marketing Factor Aff […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

The Marketing Factor […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองของบริษัท ธารานันท์ ดีเวลล็อปเม้นท์

Buyers’ Marketing Fa […]

ทัศนคติทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร

Attitude to Marketin […]

ทัศนคติทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม

Marketing Attitude t […]

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้จ่ายในร้านกาแฟสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

Effect of Marketing […]