คู่มือการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการผ่านระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยโปรแกรม Microsoft Dynamic AX 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย วิภาดา บุญประกอบ […]

คู่มือการปฏิบัติงานการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย กรกมล พงษ์เจริญ […]

ปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก

Individual-level fac […]

วัฒนธรรมในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์

Organizational cultu […]

แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทบางกอกกล๊าสจำกัดโรงงานจังหวัดปทุมธานี

Motivational factors […]

การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

A COMPARISON ON ACAD […]

องค์กรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์

องค์กรตรวจสอบการปฏิบ […]

คุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Quality of Life […]

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา หจก.ซิกเท็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ บิวซิเนส

Factors Affecting th […]

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสูญเสียในการปฏิบัติงานของ พนักงานฝ่ายผลิต : กรณีศึกษา บริษัทคาวาซูมิลาบอราทอรี่ ประเทศไทย จำกัด

Factors Affecting Sa […]

รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีผลต่อลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับล่างของฝ่ายผลิต กรณีศึกษา โรงงานน้ำตาลในจังหวัดกาญจนบุรี

Performance Types Af […]

การยอมรับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

Acceptance E- budget […]

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเอฟซี บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จำกัดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Factors Leading To S […]