ลักษณะทางจิตวิทยา ทัศนคติที่มีต่อสินค้าออร์แกนิคและการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าทารกและเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร

Psychological charac […]

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พัก ผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวที่เลือกเข้าพักในเขตจังหวัดกระบี่

The influence of int […]

ปัจจัยการสื่อการทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง สกินฟู้ด ของประเทศเกาหลี

Marketing communicat […]

ความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อระดับคุณภาพบริการและการสื่อสารทางการตลาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

Consumers’ Expectati […]

ระดับการรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

ระดับการรับรู้เครื่อ […]

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา โบราณสถานจังหวัดอ่างทอง

Marketing Communicat […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารทางการตลาดของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Affecting th […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นทางด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทางการตลาดของหลอดไฟประดับยนต์แบบ H4 ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors that Affect […]