คุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการส่งมอบงานที่ส่งผลต่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของลูกค้างานซ่อมบำรุง

Effects of Service Q […]

การบูรณาการกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพในการกำหนดปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการศูนย์อาหาร

Integration of analy […]

การยอมรับการใช้เทคโนโลยีและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า ในจังหวัดปทุมธานี

Technology Acceptanc […]

การรับรู้คุณภาพสินค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อซ้ำเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษัท นีโอแมค อินเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด

The Perception of Pr […]

คุณภาพการให้บริการ True Wi-Fi : กรณีศึกษาลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

Quality of True Wi-F […]

คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

The influence of ser […]

ความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expectation satisfac […]

การปรับปรุงคุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยการบูรณาการเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ SERVQUAL และแบบจำลองของคาโนไปยัง QFD

Service quality impr […]

ปัจจัยทางการบริหารวิชาการและคุณภาพด้านบริการของฝ่ายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

Factors on quality o […]

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครบวงจรที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา กรีน ออโต้ เซอร์วิส

Management Efficienc […]

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์

Relationship between […]