การควบคุมคุณภาพในกระบวนการประกอบที่ปัดน้ำฝนโดยใช้หลักการซิกซ์ ซิกม่า ในบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง

Manufacturing Qualit […]

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้หลักการซิกซ์ ซิกมา

Manufacturing qualit […]

การประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกมา เพื่อลดของเสียจากการเสียดสีเกิดความสั่นสะเทือนในกระบวนการประกอบสปินเดิลมอเตอร์ กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง กระบวนการประกอบสปินเดิลมอเตอร์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

AN APPLICATION OF SI […]