การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ : กรณีศึกษา หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Analysis of costs an […]

ต้นทุนนำเข้าและผลตอบแทนชุดข้อต่อสายไฟใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษัท ซี.เค. อิเล็คเทค จำกัด

Import cost and retu […]

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทบ้านพักอาศัยในจังหวัดชลบุรี

Factors Affecting th […]