ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Factors […]

ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องอนุมัติบัตรเครดิตอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)

Satisfactions of Ele […]

พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตพนักงานในระดับปฏิบัติการของบริษัท มินีแบไทย จำกัด

Credit Card Usage Be […]

พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้บริการบัตรเครดิต : กรณีศึกษาบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด

Using Behavior Servi […]

การศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Marketi […]