การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคนิค Stop Motion

The production of an […]

การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเทคนิคแอนิเมชั่น 2 มิติ

The multimedia produ […]

การออกแบบและผลิตเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรัก (พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก)

Designing and Creati […]

การออกแบบเว็บไซต์สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

Student Club of Comm […]

การประดิษฐ์สเลตที่แสดงผลด้วยไดโอดเปล่งแสงแบบ 7 ส่วน เพื่อความสะดวกในการผลิตภาพยนตร์

The invention of cla […]

การสร้างภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “ลูกชายเศรษฐี” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความสามัคคีและความมีน้ำใจ

The rich man animati […]

การศึกษาการสร้างสรรค์ผลพิเศษทางภาพโดยใช้เจลชนิดน้ำและแท่งแก้วประกอบฟิลเตอร์หน้าเลนส์ เพื่อเน้นจุดสนใจในภาพยนตร์โฆษณา

The creation of spec […]

การประดิษฐ์อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater Mini) เพื่อรองรับกล้องมุมต่ำ

The invention of Ska […]