ต้นทุนนำเข้าและผลตอบแทนชุดข้อต่อสายไฟใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษา บริษัท ซี.เค. อิเล็คเทค จำกัด

Import cost and retu […]

ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎี Captial Asset Pricing Model : CAPMกรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The relation between […]