ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ และลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Influencing […]

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting th […]

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผงซักฟอกสูตรซักกลางคืนเปาซิลเวอร์นาโน ในเขตกรุงเทพมหานคร

Opinions of Bangkok […]

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ […]

การตระหนักในตราสินค้า ทัศนคติและการประเมินของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Significance of […]

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางอีทูดี้ เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย สุภามาส อินอ๊อด

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไส้กรอกของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานีกรณีศึกษา บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

The Marketing Mix To […]

กระบวนการตัดสินใจซื้ออาคารชุดพักอาศัยของผู้บริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Buying Decision Maki […]

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกุนเชียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

Factors Influencing […]

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวกายของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี

Attitude and Body Lo […]

ความจงรักภักดีและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพลักษณ์ของซุปเปอร์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Consumer Royalty and […]

พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในเขตจังหวัดสระบุรี

Consumer Behavior an […]

การตัดสินใจซื้อสินค้าในดีสเคาน์สโตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Decisions to Buy Pro […]