นวัตกรรมพอลิเมอร์แคปซูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากพอลิแอลแลคติกแอซิด

Innovative Eco-Frien […]

การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Development of micro […]

การเตรียมแผ่นฟิล์มต้านเชื้อจุลินทรีย์ของพอลิแอลแลคติกแอซิด/เซลลูโลสสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

Prepatation of antim […]