นวัตกรรมพอลิเมอร์แคปซูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากพอลิแอลแลคติกแอซิด

Innovative Eco-Frien […]

การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Development of micro […]