อิทธิพลของคุณสมบัติผู้ทำบัญชีและองค์ประกอบระบบคุณภาพต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดปทุมธานี

Influence of bookkee […]

บริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

Effects of risk mana […]