อิทธิพลของความส่องสว่างหน้าจอและความสว่างแวดล้อม ที่มีต่อความสามารถในการมองเห็น

Effects of Display’s […]

การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Lightness (L*) กับ Whiteness (W)

Establishment of lig […]

ความสว่างที่เหมาะสมของถนนสำหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอุโมงค์และทางลอด

Road illuminance at […]

การศึกษาความมันเงาของหมึกพิมพ์สกรีนที่ผสมผงเมทัลลิคบนสติ๊กเกอร์พีวีซีด้วยระบบการพิมพ์สกรีน

The study gloss the […]

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครด้วยภาษามือ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

The Digital Publishi […]