การประเมินความเสี่ยงของการเกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันและการทำนาย อายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนจังหวัดอุดรธานี

The Risk Assessment […]

การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากคาร์บอเนชั่น : กรณีศึกษาอาคารเรียนและสะพานลอยเดินข้ามในจังหวัดสมุทรปราการ

Evaluation of damage […]

ปริมาณเกลือคลอไรด์ที่ผิวหน้าและการแทรกซึมของเกลือคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมทะเลบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ

Surface Chloride Con […]