การพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโนเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนเบนซิลแอลกอฮอล์เป็นเบนซัลดีไฮด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Development of Nanos […]

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันและการทำนาย อายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนจังหวัดอุดรธานี

The Risk Assessment […]