การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับระบบการจัดการโลจิสติกส์ ในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท บู๊ตึ๊ง กรุ๊ป จำกัด

A Study of the Relat […]

ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในเขตภาคอีสานของจังหวัดขอนแก่น

Potential and opport […]

ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ในเขตจังหวัดชุมพร

Factors affecting lo […]

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในการปลูกต้นหอมด้วยระบบต้นทุนฐาน กิจกรรม: กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอม จังหวัดนครพนม

Logistics cost analy […]

การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุเสาวรสหวาน (กรณีศึกษา พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงบริเวณลุ่มน้ำปิงตอนบน)

By สุภาวดี ผลพันธ์, […]

การศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของสหกรณ์การเกษตรในหกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

By ทำนอง ชิดชอบ, กิต […]

ปัจจัยการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก ด้านการให้บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลที่ 3 ประเภทควบคุมอุณหภูมิ ในอุตสาหกรรมอาหาร

Factors Used in Sele […]