อิทธิพลของคุณภาพกระบวนการบริการโลจิสติกส์ และภาพลักษณ์ ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุซ้ำของบริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Effects of logistics […]