การลอกกาวไหมอีรี่ด้วยสารสะลายด่างเพื่อการผลิตเส้นด้ายพิเศษ

Degumming of ERI sil […]