การเตรียมพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต และพอลิบิวธิลีนซัคซิเนต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Preparation of Biode […]