การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง พระอัจฉริยภาพรัชกาลที่ 9 ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Development of instr […]