การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง พระอัจฉริยภาพรัชกาลที่ 9 ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Development of instr […]

สื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นจริงเสริมเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Public relations med […]

การผลิตสื่อแสดงแบบจำลองที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการขาย

จัดทำโดย นันทวุฒ ธิม […]

การพัฒนาหนังสือความจริงเสริม วิชา การกระจายเสียงและแพร่ภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

The development of a […]