Factors affecting purchase decision on battery of the private car owners in Bangkok

โดย สุธาสินี จันทร์ทนดำ

ปี 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เปรียบเทียบความสำคัญ เปรียบเทียบพฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรม ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มากกว่า 10 ขึ้นไป มีรถยนต์ในครอบครัวจำนวน 2 คัน ใช้รถเก๋ง ใช้รถยนต์เฉลี่ยไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อวัน โดยจะให้ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคาตามลำดับ ซึ่งผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อเกิดอาการเสีย โดยไม่มีการกำหนดยี่ห้อไว้ล่วงหน้า และจะเลือกซื้อจากหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่ใช้ยี่ห้อสามเคแบตเตอรี่ จะเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่จากร้านจำหน่ายแบตเตอรี่ทั่วไป โดยการตัดสินใจซื้อจากประสบการณ์ของตัวเอง และหาข้อมูลด้านแบตเตอรี่คนในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จัก ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ใช้รถยนต์นั่งสวนบุคคลส่วนบุคคลที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการให้ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ด้านการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05

The objectives of this study were 1) to investigate the factors regarding demographic characteristics of private car owners, the focusing on marketing mix factors, the buying decision behavior, and 2) to compare the relationship between the focusing on marketing mix factors and private car owners’ behavior in Bangkok. The results showed that most of the respondents were male, aged between 21-30 years old. They graduated with a bachelor’s degree and were private company employees. They earned approximately 20,001-30,000 Baht per month. They had experience in driving for over 10 years. Most of them had 2 cars and they had not driven over than 30 kilometers per day. It was found that most of the respondents have played the highest attention to the least towards distribution channels, products, marketing promotions, and prices, respectively. Most of the private car owners decided to change their car’s battery when it was broken without any designated brand and bought it from dealers. Most of them chose 3K battery and changed their car’s battery at the general battery shop. They decided to change their car’s battery from their own experiences and also sought for the information about battery from their family members, friends, and acquaintances. It was also found that the private car owners, who had different demographic characteristics, had different focusing on the marketing mix factors at 0.05, and they had different buying decision behavior on battery at 0.05

Download : Factors affecting purchase decision on battery of the private car owners in Bangkok