การประยุกต์ใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

The adoption of inte […]

ระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ

ระบบการตรวจสอบภายในเ […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

Factors Affecting Wo […]