บริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

Effects of risk mana […]

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาวะทางอารมณ์และสังคมของพนักงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบการจัดการด้านจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ (RBA) และมาตรฐานจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 กรณีศึกษา บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

The risk of manageme […]

ทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ E-Payment ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

Attitude and perceiv […]

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

Guidelines for risk […]

การประยุกต์ใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

The adoption of inte […]

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี

The relationship bet […]

การบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาคาร โดยจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

The risk management […]