ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าต่อศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting co […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเครื่องให้บริการข้อมูลอัตโนมัติKiosk ณ อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

The Factors those Af […]

ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Customers’Satisfacti […]

ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการใช้บริการหอพัก

The Contentment of U […]

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในเขตจังหวัดปทุมธานี

The Contentment Serv […]

การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC)มีผลต่อการใช้บริการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Perception Intergrat […]